Cele

1. Podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody, środowiska, a także ochrony
dziedzictwa kulturowego związanego z przyrodą, z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju.
2. Prowadzenie i wspieranie badań zmierzających do poznania zasobów przyrodniczych
ze szczególnym uwzględnieniem krajowej fauny i flory.
3. Szerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym, jego zagrożeniach i metodach ochrony.
4. Podejmowanie działań na rzecz zachowania tradycji, folkloru regionalnego.