Statut

Statut Stowarzyszenia ,,BioTOP”

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: ,,BioTOP” i zwane jest w dalszej części Towarzystwem lub Stowarzyszeniem.

§2.

 1. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 2. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.

§3.

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 3. Siedziba Władz Towarzystwa mieści się w Krakowie.

§4.

 1. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci.
 2. Członkom Towarzystwa mogą być wydawane legitymacje i odznaki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§5.

Towarzystwo opiera działalność na pracy społecznej swoich członków, funduszach uzyskiwanych ze składek członkowskich, prowadzonej działalności gospodarczej (w tym wydawniczej) oraz wnoszonych dotacjach i darowiznach.

Rozdział 2. Cele i sposoby działania

§6.

Celem działania Towarzystwa jest:

 1. Podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody, środowiska, a także ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z przyrodą, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
 2. Prowadzenie i wspieranie badań zmierzających do poznania zasobów przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem krajowej fauny i flory.
 3. Szerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym, jego zagrożeniach i metodach ochrony.
 4. Podejmowanie działań na rzecz zachowania tradycji, folkloru regionalnego.

§7.

Sposoby realizacji celów:
a) realizacja projektów czynnej ochrony przyrody
b) zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia środowiska przyrodniczego,
c) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
d) wykonywanie dokumentacji, ekspertyz przyrodniczych, zleconych badań naukowych
e) tworzenie i realizowanie programów ochrony przyrody,
f) podejmowanie działań zmierzających do objęcia ochroną prawną terenów i obiektów szczególnie cennych przyrodniczo,
g) propagowanie wiedzy na temat rodzimej przyrody i jej ochrony, w tym w środkach masowego przekazu
h) wydawanie i rozpowszechnianie publikacji naukowych i popularnych,
i) organizowanie zjazdów, konferencji, szkoleń, konkursów, wystaw, pokazów zdjęć, slajdowisk, wycieczek, wypraw naukowych i innych przedsięwzięć zgodnych z celami Towarzystwa,
j) współpraca z organizacjami w kraju i za granicą,
k) współpraca z podmiotami gospodarczymi, samorządowymi oraz państwowymi przy tworzeniu i egzekwowaniu przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska,
l) wykup, dzierżawa gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów cennych przyrodniczo,
ł) prowadzenie i wspieranie przyjaznej przyrodzie działalności gospodarczej, w tym rolniczej i leśnej
m) występowanie na prawach strony w postępowaniach administracyjnych i procesach sądowych, które mogą prowadzić do wydania lub uprawomocnienia się decyzji, których wykonanie, w ocenie Towarzystwa, negatywnie wpłynie na chronione elementy przyrody, szczególnie te objęte formami ochrony,
n) popularyzowanie folkloru regionalnego przez uczestnictwo w rekonstrukcjach historycznych, warsztatach artystycznych, organizowanie spotkań z muzyką i tańcami.

§8

Dla realizacji swoich celów Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział 3. Członkowie Towarzystwa

Oddział 1 Członkowie i członkostwo

§9.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna mająca pełną zdolnoś
  do czynności prawnych oraz osoba do osiemnastego roku życia, okazująca gotowość do współpracy
  w realizacji celów Towarzystwa z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 – po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej. Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 2. Osoba, która ukończyła lat szesnaście lecz nie ukończyła jeszcze lat 18 może należeć do Towarzystwa za zgodą przedstawicieli ustawowych i ma pełne prawa członkowskie w Towarzystwie za wyjątkiem biernego prawa wyborczego
 3. Osoba, która nie ukończyła szesnastego roku życia – może należeć do Towarzystwa za zgodą przedstawicieli ustawowych, jednakże bez prawa udziału w głosowaniu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

§11.

 1. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała stałą lub znaczącą pomoc albo pracę na rzecz realizacji celów statutowych Towarzystwa, na podstawie decyzji Zarządu.
 2. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany poprzez organ lub osoby upoważnione do jego reprezentacji zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i jego statutem.

§12.

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która wniosła znaczny wkład w działalność lub urzeczywistnienie celów statutowych Towarzystwa.
 2. Przyjęcie lub skreślenie członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu Głównego.

 

Oddział 2. Prawa i obowiązki członków Towarzystwa

§13.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) wybierać i być wybieranymi do Władz Towarzystwa z zastrzeżeniem zapisów zawartych w §10 pkt 2 i 3,
  b) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków z zastrzeżeniem zapisu
  zawartego w §10 pkt 3,
  c) brać udział w działalności Towarzystwa i otrzymywać informacje o działalności oraz korzystać
  z urządzeń i pomocy dla realizacji celów określonych w Statucie,
  d) zgłaszać wnioski i przedstawiać propozycje dotyczące działalności Towarzystwa,
  e) nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa i posiadać jego legitymację.
 2. Członkom honorowym przysługują prawa wymienione w § 13.ust. 1 lit. c-e

§14.

 1. Do podstawowych obowiązków członków zwyczajnych należy:
  a) aktywne uczestniczenie w realizacji celów Towarzystwa,
  b) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał Władz Towarzystwa,
  c) regularne wpłacanie składek członkowskich.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek każdorazowego niezwłocznego zawiadomienia Zarządu Głównego o wystąpieniu zmiany danych umożliwiających powiadomienie ich przez Zarząd Główny zgodnie z § 19 ust. 3. W przypadku zaniechania dokonania zawiadomienia o wystąpieniu zmiany danych przez członka zwyczajnego powiadomienie, o którym mowa w § 19 ust. 3 dokonane na adres bądź adres poczty elektronicznej bądź numer telefonu wskazany uprzednio przez członka zwyczajnego, uważane będzie za skuteczne.

§15.

 1. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w pracach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
 2. Członek wspierający ma obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich bądź wniesienia innej wartości materialnej albo świadczenia pracy na rzecz realizacji statutowych celów Towarzystwa, oraz przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Władz Towarzystwa.

§16.

 1. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składki członkowskiej.

 

 

Oddział 3. Utrata członkostwa

 §17.

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
  a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego po uprzednim opłaceniu składek.
  b) wykreślenia z listy członków przez Zarząd Główny ze względu na niepłacenie składek.
  Członkostwo ulega zawieszeniu po roku niepłacenia składek. Po tym okresie Zarząd Główny może podjąć decyzję o skreśleniu po uprzednim upomnieniu pisemnym.
  c) wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa,
  d) wyroku Sądu Koleżeńskiego.
 2. Od uchwały Zarządu Głównego lub od wyroku Sądu Koleżeńskiego w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia złożone do Zarządu Głównego w terminie 30 dni. Odwołanie będzie rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, którego uchwała jest ostateczna.
 3. Do uchwały, o której mowa w ust. 2, stosuje się § 21 ust. 1.

Rozdział 4. Władze Towarzystwa.

 §18.

 1. Władzami Towarzystwa są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków,
  b) Zarząd Główny,
  c) Komisja Rewizyjna,d) Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja Władz Towarzystwa trwa 3 lata.
 3. Wszystkie Władze Towarzystwa pochodzą z wyboru.

§19.

 1. Walne zgromadzenie członków:
  a) jest najwyższą władzą Towarzystwa,
  b) może być zwyczajne lub nadzwyczajne,
  c) zwyczajne zwoływane jest co najmniej jeden raz w roku
  d) nadzwyczajne zwołuje uchwałą Zarząd Główny, na żądanie co najmniej 1/5 członków Towarzystwa lub na żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty podjęcia uchwały lub otrzymania żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Towarzystwa. W przypadku nieobecności Prezesa Towarzystwa obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Wiceprezes, a w przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa najstarszy wiekiem członek Zarządu Głównego.
 3. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Główny powiadamiając drogą listowną, poczty elektronicznej bądź telefoniczną członków Towarzystwa co najmniej na tydzień przed jego terminem podając termin, miejsce i porządek obrad, a w przypadku nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków informuje na czyje żądanie jest zwoływane.

 §20.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie kierunków działania Towarzystwa,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności pozostałych Władz Towarzystwa oraz podejmowanie decyzji o absolutorium dla Zarządu Głównego,
c) wybór Władz Towarzystwa,
d) uchwalanie wysokości składek na wniosek Zarządu Głównego,
e) nadawanie tytułów członka honorowego,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) zatwierdzanie uchwał Zarządu Głównego w przedmiocie przystąpienia lub wystąpienia Towarzystwa do innych Stowarzyszeń,
h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa,
i) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Władze Towarzystwa i członków.

§21.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych, chyba, że Statut stanowi inaczej. Głosowanie jest jawne, chyba, że Walne Zgromadzenie Członków uchwałą postanowi inaczej z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. W razie braku quorum, o którym mowa w ust. 1, Walne Zgromadzenie Członków przystępuje ponownie na obecnym lub następnym posiedzeniu do głosowania nad przedłożoną uchwałą. Do przyjęcia uchwały wystarcza wówczas uzyskanie przez uchwałę zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 3. Do wyborów członków Władz Towarzystwa stosuje się odpowiednio ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku wystąpienia wakatu w składzie Władz Towarzystwa w trakcie kadencji, o której mowa w § 18 ust. 2, Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które w drodze wyborów zwykłą większości głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa wskazuje osobę na wakujące stanowisko we Władzach Towarzystwa.
 5. Uchwały uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków oraz protokół z WZC podpisują prezes Stowarzyszenia oraz protokolant w osobie sekretarza Stowarzyszenia, a pod nieobecność sekretarza ktokolwiek spośród pozostałych członków Zarządu .

  §22.

 1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 5 członków, którzy wybierają spośród siebie: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza. Prezes Zarządu Stowarzyszenia jest kierownikiem zakładu pracy w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu. W razie równości głosów decyduje głos prezesa, lub w razie jego nieobecności głos przewodniczącego zebrania.
 3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 4. Skarbnik odpowiedzialny jest za pobór składek od członków Towarzystwa oraz prowadzenie ksiąg przychodów i wydatków Towarzystwa.Sekretarz jest odpowiedzialny za przygotowanie protokołów z obrad Zarządu Głównego, Walnego Zgromadzenia Członków.

§23.

 1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
  a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  b) kierowanie działalnością Towarzystwa, realizowanie jego zadań zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
  c) uchwalanie planów pracy i czuwanie nad ich realizacją,
  d) uchwalanie preliminarzy dochodów i wydatków,
  e) opracowywanie materiałów i składanie wniosków na Walne Zgromadzenie Członków, w tym dotyczących budżetu, finansów i spraw osobowych,
  f) zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów,
  g) uchwalanie regulaminu swojej pracy.
 2. Do reprezentacji, o której mowa w ust. 1 lit. a, uprawniony jest z zastrzeżeniem § 29 każdy z członków Zarządu Głównego.

§24.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności pełnego składu Komisji.
 4. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
  a) przeprowadzenie raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
  b) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z tej kontroli,
  c) delegowanie swego przedstawiciela na posiedzenia Zarządu Głównego z głosem doradczym,
  d) sporządzanie sprawozdań i występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
  e) uchwalanie regulaminu swojej pracy.

§25.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza oraz uchwala regulamin swojej pracy.
 2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków i Władz Towarzystwa dotyczących:
  a) nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa,
  b) naruszania zasad współżycia społecznego przynoszącego szkodę Towarzystwu,
  c) sporów powstałych na tle działalności w Towarzystwie.
 3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  a) upomnienie,
  b) zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres do 2 lat,
  c) wykluczenie z Towarzystwa.
 4. Obwiniony członek ma prawo złożyć wyjaśnienia co do podniesionych zarzutów ustnie podczas posiedzenia Sądu Koleżeńskiego bądź w formie pisemnej przed posiedzeniem Sądu Koleżeńskiego.
 5. Sąd koleżeński orzeka w pełnym składzie większością głosów karę według swego uznania na podstawie zgromadzonych dowodów naruszeń dokonanych przez obwinionego członka oraz własnego, życiowego doświadczenia, uwzględniając okres członkostwa oraz dotychczasową postawę i wkład pracy obwinionego członka na rzecz realizacji celów statutowych Towarzystwa.
 6. Od wyroku Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków złożone w formie pisemnej do Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. Decyzja podjęta przez Walne Zgromadzenie Członków jest ostateczna.

Rozdział 6. Majątek Towarzystwa.

§26.

Majątek Towarzystwa tworzą: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§27.

 1. Na fundusze składają się:
  a) składki członkowskie,
  b) dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
  c) dochody ze statutowej działalności gospodarczej,
  d) wpływy z ofiarności publicznej,
  e) dochody z majątku Towarzystwa.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Towarzystwo może otrzymywać dotację wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

§28.

Towarzystwo prowadzi działalność finansową i rachunkowość wg obowiązujących przepisów. Formy i tryb prowadzenia rachunkowości określa Zarząd Główny. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§29.

 1. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych, składanych w imieniu Towarzystwa konieczne jest współdziałanie
  a). 2 osób z Zarządu Stowarzyszenia lub
  b). 1 osoby z Zarządu Stowarzyszenia i 1 członka stowarzyszenia spoza Zarządu, posiadającego pełnomocnictwo innego członka Zarządu.
 2. Wykreślono
 3. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

Rozdział 7. Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§30.

Zmiana Statutu Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.

§31.

 1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych – tylko w przypadku, gdy sprawa taka była przewidywana w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Kraków, 25 lutego 2013 r.

Tekst jednolity uwzględniający zmiany ustalone na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia ,,BioTOP” w dniu 31 marca 2014 r oraz zmiany uchwalona na WZC w dniu 25 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

 

Przewodniczący obrad                                               Protokolant

Sławomir Springer                                                                              Renata Bączek-Kwinta